Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie strony firmy Wofil.

 

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz obowiązki administratora Państwa danych osobowych.

 

Zbierając i korzystając z Państwa danych osobowych stosujemy się do wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Niniejsza Polityka Prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, do czego je wykorzystujemy, jakie mechanizmy bezpieczeństwa zostały wdrożone w celu ochrony danych użytkowników Stron. Polityka prywatności ma również zastosowanie w przypadku danych zbieranych offline podczas targów, konferencji lub w ramach innych działań.

Administrator Państwa Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma Wofil Robert Muszański z siedzibą w Krynicy-Zdroju przy ul. Rzeźnianej 10/1, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (zwana w niniejszej Polityce jako: ,,Wofil” lub „Firma”).

 

W sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych przez Wofil oraz realizacji praw związanych z ich przetwarzaniem, można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@wofil.pl

Kategorie Danych Osobowych, które zbiera firma WOFIL

Firma Wofil zbiera dane dotyczące użytkowników odwiedzających Strony (dalej „Dane Osobowe” lub „Dane”), a także użytkowników kontaktujących się z Firmą poza internetem.

Przez Dane Osobowe rozumiemy imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy a także informacje dotyczące kont i transakcji, zbierane w ramach współpracy biznesowej.

Dane osobowe zbieramy w następujący sposób:

 • podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie uzyskujemy Twoją nazwę domeny oraz adres IP.
 • poprzez skorzystanie z funkcji formularz kontaktu,
 • w przypadku komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • jeśli chcesz pracować w Wofil – dostarczysz nam swoje dane zarówno poprzez odpowiednie strony umożliwiające rekrutację jak i poza Internetem,
 • ponadto są to Dane pozyskane od podmiotów, których są Państwo przedstawicielami, pracownikami lub współpracownikami- jako współpracowników, osób kontaktujących się z Wofil w celu wykonania umowy, przekazane przez ten podmiot w umowie zawartej z Wofil.

Cele i podstawy przetwarzania Państwa Danych Osobowych  

 1. Jeżeli uzyskamy od Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.b RODO.
 3. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Wofil, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.
 4. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do ochrony Państwa istotnych interesów, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
 5. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Wofil lub osoby trzeciej takich jak: ochrona prawnych interesów Wofil, dochodzenie praw i obrona przed roszczeniami, wykonanie umowy z podmiotem trzecim, a Państwa podstawowe prawa i wolności nie przeważają nad tymi interesami, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Firma Wofil zbiera dane osobowe w celach określonych wyżej oraz w następujących celach:

 • prowadzenie działalności, w tym dostarczanie produktów i usług zamawianych przez klientów, prowadzenie relacji biznesowych z klientami, zawieranie umów,
 • przesyłanie komunikatów marketingowych/ofert handlowych dotyczących produktów i usług oraz uaktualnień powyższych,
 • opracowanie i udzielenie odpowiedzi na Państwa prośbę o kontakt
 • zachowanie zgodności z obowiązującym prawem,
 • ochrona bezpieczeństwa klientów i Stron,
 • ochrona praw i interesów Wofil,
 • utrzymanie i obsługa infrastruktury informatycznej, w tym strony internetowej, prawidłowego wyświetlania strony internetowej.

Firma nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych, włączając w to profilowanie, w zakresie w jakim działania te mogą wywoływać skutki prawne obejmujące klientów.

W celu korzystania z naszych Stron lub kontaktu offline z naszą Firmą, nie jest wymagane podanie wszystkich Danych Osobowych wyszczególnionych w tej Polityce Prywatności  Jednak pewne funkcjonalności będą niedostępne, jeśli konkretne Dane Osobowe nie zostaną podane.  Jeśli nie uzyskamy Twoich Danych Osobowych, nie będziemy mogli odpowiadać na Twoje zapytania, realizować transakcji ani dostarczać komunikatów marketingowych, które mogą być wartościowe.

Okres przetwarzania Danych Osobowych
Zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania ustaloną przez RODO, Państwa Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania określonych w niniejszej Polityce tj. w stosunku do Danych przetwarzanych w danym celu:

 • przez okres zawierania i realizacji umowy zawartej przez Wofil,
 • do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wofil,
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Wofil, stanowiących podstawę tego przetwarzania,
 • po realizacji lub wygaśnięciu umowy lub wypełnieniu obowiązku prawnego lub uzasadnionego interesu – o których mowa powyżej – przez okres wymagany przepisami prawa, lub w którym zachowanie Danych wymagane jest w celach dokumentacyjnych lub dowodowych, w celu dochodzenia lub obrony roszczeń lub ochrony interesów – okres ten będzie ustalany na zasadzie ograniczenia przechowywania określonej przez RODO, z uwzględnieniem wymogów prawa takich jak co do przechowywania dokumentacji podmiotu lub przedawnienia roszczeń, i nie powinien przekroczyć 10 lat od w/w zdarzeń, chyba że w tym czasie nastąpi zdarzenie uzasadniające dalsze zachowanie Danych,
 • do czasu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych w przypadkach określonych w RODO lub wycofania zgody.

Odbiorcy Danych Osobowych
Dane osobowe mogą być udostępniane w celu i zakresie potrzebnym do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce:

 • pracownikom lub osobom współpracującym z Wofil na innej podstawie,
 • uprawnionym organom, władzom i sądom – na ich żądanie lub w celu spełnienia wymogu przepisu prawa,
 • dostawcom usług IT w zakresie obsługi infrastruktury informatycznej Wofil (w tym korespondencji elektronicznej, strony internetowej, aplikacji hostowanych, usługi cloud computing, w zakresie bezpieczeństwa),
 • dostawcom usług w zakresie obsługi, organizacji lub marketingu działalności Wofil (w tym podmiotom przetwarzającym Dane osobowe na zlecenie Wofil, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania), operatorom pocztowym lub kurierom.

Państwa Dane osobowe nie są przekazywane przez Wofil do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej. Jeżeli do takiego przekazania dochodziłoby w związku z transferem danych w ramach infrastruktury informatycznej Wofil, Wofil zastosuje odpowiednie instrumenty zapewniające ochronę Państwa Danych oraz legitymizujące takie udostępnienie, zgodnie z wymogami RODO.

Przetwarzanie danych uzyskanych od podmiotów trzecich, których są Państwo przedstawicielami, pracownikami lub współpracownikami.

  1. Zakres przetwarzania danych.

W związku z udostępnieniem Państwa danych przez podmiot trzeci, którego są Państwo przedstawicielami, pracownikami lub współpracownikami przetwarzane będą następujące Państwa Dane: (a) imię i nazwisko, (b) numer telefonu, (c) adres e-mail. (d) stanowisko

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych.

Podstawę prawną przetwarzania danych przekazanych Wofil przez podmioty trzecie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku wyrażenia stosownej zgody podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

  1. Cel przetwarzania danych.

Celem przetwarzania Państwa danych jest wykonanie umowy z podmiotem trzecim, której są Państwo przedstawicielami, pracownikami lub współpracownikami.

  1. Okres przechowywania.

Państwa Dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej przez Wofil z podmiotem trzecim, a po realizacji lub wygaśnięciu umowy lub wypełnieniu obowiązku prawnego lub uzasadnionego interesu przez okres wymagany przepisami prawa, lub w którym zachowanie Danych wymagane jest w celach dokumentacyjnych lub dowodowych, w celu dochodzenia lub obrony roszczeń lub ochrony interesów – okres ten będzie ustalany na zasadzie ograniczenia przechowywania określonej przez RODO, z uwzględnieniem wymogów prawa takich jak co do przechowywania dokumentacji podmiotu lub przedawnienia roszczeń, i nie powinien przekroczyć 10 lat od w/w zdarzeń, chyba że w tym czasie nastąpi zdarzenie uzasadniające dalsze zachowanie Danych.

Przetwarzanie danych uzyskanych przez formularz kontaktowy

  1. Zakres przetwarzania danych.

Kontaktując się z nami za pomocą strony internetowej (formularz do kontaktu) przekazują nam Państwo następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email. Przekazane dane w chwili ich przesłania zostaną przez nas zapisane. Jednocześnie wraz z przesłaniem danych wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych.

Jeżeli uzyskano zgodę na przetwarzanie Państwa danych podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. a RODO. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych osobowy stanowi art. 6 ust.1 lit. ba RODO

  1. Cel przetwarzania danych.

Celem przetwarzania danych jest: (a) opracowanie i udzielenie odpowiedzi na Państwa prośbę o kontakt, (b) marketing, (c) zawarcie umowy.

  1. Okres przechowywania.

Dane uzyskane za pośrednictwem formularza kontaktowego przechowywane będą do czasu realizacji celów określonych w treści formularza kontaktowego.

Pliki Cookies
Poza nazwą domeny oraz/lub adresem IP Wofil automatycznie gromadzi informacje o Tobie po wizycie na naszych Stronach.  Automatycznie zbierane informacje nie obejmują imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu ani adresu e-mail. Informacje te dotyczą liczby użytkowników odwiedzających naszą Stronę i jakie strony zostały przez przez nich odwiedzone. Dzięki zbieraniu tych informacji możemy lepiej dostosowywać Strony do obecnych i przyszłych użytkowników. Informacje zbieramy za pośrednictwem wielu różnych narzędzi analitycznych, narzędzi do optymalizacji mediów, znaczników analitycznych opisanych poniżej.

Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany na dysku twardym Twojego komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej podczas pierwszej wizyty na Stronie.  Wofil wykorzystuje pliki cookies do utrzymywania funkcjonalności Strony, a także w celu rejestrowania informacji powiązanych z użytkownikiem, takich jak odwiedzane strony, przeszłe aktywności na stronie, aby dostarczyć wyższej jakości usługi podczas kolejnej wizycie na naszej Stronie. Wofil wykorzystuje dwa typy plików cookies:
– sesyjne pliki cookies — nazywane są również tymczasowymi plikami cookies. Służą one do przechowywania informacji dotyczących użytkownika w pamięci tymczasowej, co umożliwia zapamiętywanie informacji o użytkowniku na czas wizyty.  Sesyjne pliki cookies nie zbierają informacji z komputerów użytkowników i zostają usunięte po zamknięciu przeglądarki internetowej.
– trwałe pliki cookies — nazywane są również stałymi plikami cookies lub przechowywanymi plikami cookies. Trwałe pliki cookies zbierają dane identyfikacyjne użytkownika, w tym dane dotyczące zachowań w sieci czy preferencji obejmujących konkretną stronę.  Trwałe pliki cookies są konfigurowane z datą wygaśnięcia i przechowywane na dysku twardym do momentu wygaśnięcia lub usunięcia.

W niektórych przypadkach pliki cookies mogą poprawić jakość usług internetowych poprzez zapisywanie preferencji podczas odwiedzin na konkretnej stronie.  Większość przeglądarek internetowych automatycznie przyjmuje pliki cookies, ale zwykle można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby usunąć pliki cookies lub uniemożliwić ich automatyczne akceptowanie.  Jeśli nie zezwolisz przeglądarce na wykorzystywanie plików cookies, nie będą dostępne wybrane funkcje Strony Wofil.

Informacje zgromadzone przez wszystkie pliki cookies obejmują informacje ogólne dotyczące ustawień komputera, połączenia z Internetem, systemu operacyjnego i platformy, adresu IP, wzorców i godzin przeglądania Strony, a także lokalizacji geograficznej. Dane nie obejmują imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu ani adresu e-mail.
Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych
W odniesieniu do swoich Danych osobowych przetwarzanych przez Wofil przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. żądania dostępu do swoich Danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz ich usunięcia (art. 17 RODO);
 2. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych:
 3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych osobowych jest zgoda – prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na ich przetwarzanie – co nie wypływa jednak na przetwarzanie Danych przed wycofaniem zgody lub przetwarzanych na podstawie innej niż zgoda podstawie prawnej;
 4. żądania przeniesienia Danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody (art. 20 RODO);
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa Danych narusza przepisy RODO.

Powyższe uprawnienia przysługują Państwu i będą realizowane w zakresie i na warunkach określonych w RODO.

Zmiany Polityki Prywatności
Wofil może okresowo aktualizować niniejszą Politykę Prywatności ze względu na zmiany w przepisach prawa. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszych Stron, aby być na bieżąco.

Kontakt z Wofil
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub ogólnych zasad ochrony prywatności prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@wofil.pl